ຫ້າງງ່ວນໄຊ່ຫຼີ ຫຈກ.

ຫ້າງງ່ວນໄຊ່ຫຼີ ຫຈກ.

ຫ້າງງ່ວນໄຊ່ຫຼີ ຫຈກ.

Blog Article

HANG NGUAN CHAI LEE LTD., PART.
ຫ້າງງ່ວນໄຊ່ຫຼີ ຫຈກ.
ສູນລວມເຄື່ອງຊັ່ງແຫ່ງປະເທດໄທ
ສູນລວມເຄື່ອງຊັ່ງ ລະບົບການຊັ່ງ ແລະ ອຸປະກອນ ອອກແບບ - ຕິດຕັ້ງລະບບການຊັ່ງ
ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ບໍລິການງານຊ່າງຄົບວົງຈອນ
ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ອອກແບບ ສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຊັ່ງທຸກປະເພດ ຄຸນນະພາບສູງ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກລົດບັນທຸກ, ເຄື່ອງອ່ານນ້ຳໜັກລົດບັນທຸກ, ເຄື່ອງຊັ່ງກັນນ້ຳ, ເຄື່ອງຊັ່ງໄຟຟ້າສຳຫຼັບການພານິດ ເຊັ່ນ; ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກຄົນ, ເຄື່ອງຊັ່ງຄິດໄລ່ລາຄາ, ເຄື່ອງຊັ່ງຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນ, ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກງານອຸດສາຫະກຳ, ເຄື່ອງຊັ່ງບັນຈຸຖົງ, ລະບົບຊັ່ງຄວບຄຸມສາຍການຜະລິດ, ເຄື່ອງຊັ່ງສາຍພານລຳລຽງ, ເຄື່ອງຊັ່ງແຂວນ, ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກປະສຸສັດ, ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກງານກົນໄກ, ເຄື່ອງຊັ່ງສຳລັບຫ້ອງທົດລອງ ອັນຍະມະນີ ແລະ ທອງຄຳ, ເຄື່ອງຊັ່ງສຳລັບການຄ້າປີກ(ຂາຍຍ່ອຍ), ເຄື່ອງຊັ່ງ ສຳລັບຫ້ອງເຢັນ, ເຄື່ອງຊັ່ງອຸດສາຫະກຳ, ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກລົດຍົນ

“ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ພ້ອມບໍລິການງານຊ່າງຄົບວົງຈອນ”

ສູນລວມຈຳໜ່າຍເຄື່ອງຊັ່ງຄົບວົງຈອນ ເຄື່ອງຊັ່ງລົດບັນທຸກ ເຄື່ອງຊັ່ງດິຈິຕອນ ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກ ເຄື່ອງຊັ່ງວິເຄາະ ໃຫ້ບໍລິການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຊັ່ງລົດບັນທຸກ ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງຊັ່ງລົດບັນທຸກ ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງຊັ່ງຕັ້ງພື້ນ ເຄື່ອງຊັ່ງຄິດໄລ່ ເຄື່ອງຊັ່ງແບບຕັ້ງໂຕະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ໃນວຽກງານເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກອຸດສາຫະກຳ ດ້ານເຄື່ອງຊັ່ງລົດບັນທຸກ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນໂຮງງານ ອຸດສາຫະກຳຂົນສົ່ງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳອື່ນ ໆ

ຫ້າງງ່ວນໄຊ່ຫຼີ ຫຈກ. ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງຊັ່ງ ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກລົດບັນທຸກ ຜະລິດເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກລົດບັນທຸກ ພ້ອມທັ້ງໃຫ້ບໍລິການສ້ອມແປງເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກລົດບັນທຸກ ຮັບຕິດຕັ້ງ - ຈຳໜ່າຍ - ສ້ອມ - ກວດກາ ເຄື່ອງຊັ່ງດິຈິຕອນທົ່ວໄປ ແລະ ເຄື່ອງຊັ່ງລົດບັນທຸກ ທຸກລຸ້ນ ທຸກຍີ່ຫໍ້ ທຸກຊະນິດ ຕິດຕາມເຄື່ອງຊັ່ງຫຼັງການຂາຍ ໄດ້ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສະໜອງຕໍ່ຄວາມຄວາມພຶງພໍໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ໃນການສະເໜີຂາຍເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກດິຈິຕອນ ແລະ ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກລົດບັນທຸກ ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ອຸປະກອນການຊັ່ງ ສູນລວມເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກ ຕິດຕັ້ງ ກວດກາທາງເຕັກນິກ ສ້ອມແປງ ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງຊັ່ງດິຈິຕອນ ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກລົດບັນທຸກ ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກທຸກຊະນິດ ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກແບບຕັ້ງພື້ນ ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກລົດສິບລໍ້ ແທ່ນຊັ່ງນ້ຳໜັກລົດບັນທຸກ ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກລົດ ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັດແບບແຂວນ ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກແບບຕັ້ງໂຕະ ເຄື່ອງຊັ່ງວິເຄາະ

Report this page